Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15323 plays 2012-10-19
6515 plays 2012-10-19
10438 plays 2012-10-17
8554 plays 2012-10-16
9007 plays 2012-10-15
10369 plays 2012-10-10
8686 plays 2012-10-09
8433 plays 2012-10-08
9054 plays 2012-10-05
6239 plays 2012-10-05
9253 plays 2012-10-03
6706 plays 2012-10-03
5390 plays 2012-10-03
10527 plays 2012-09-28
9150 plays 2012-09-27
9104 plays 2012-09-26
8868 plays 2012-09-25
9344 plays 2012-09-24
11569 plays 2012-09-21
11025 plays 2012-09-20